Vakıf Senedi

AKEV

AHLAT KÜLTÜR VE EĞİTİM VAKFI SENEDİ

 

VAKFIN ADI:

Madde 1

Bu vakıf senedi ile AHLAT KÜLTÜR VE EĞİTİM VAKFI adı altında, tüzel kişiliği olan,bağımsız bir vakıf kurulmuştur.Vakfın kısa adı  AKEV dir.

 

VAKFIN MERKEZİ:

Madde 2

AHLAT KÜLTÜR VE EĞİTİM VAKFI’nın (bundan sonra Vakıf diye anılacaktır.) Merkezi ANKARA ‘dadır. Vakfın adresi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 37/6 Demirtepe/ANKARA’dır.

 

VAKFIN AMACI:

Madde 3

 

Vakfın Amaçları:

 

a)-Memleketimizin kültürel ve turistik potansiyelini en iyi bir biçimde değerlendirmek, AHLAT’ ın bünyesinde yaşattığı tarihsel ve kültürel güçten yararlanarak,milli kültürümüzün bütün dallarını ülke ve dünya kamuoyuna tanıtmak için her türlü faaliyette bulunmak.

 

b)-Kültürel mirasımızı oluşturan tarihi ve kültürel eserlerimizin maruz kaldığı doğa ve insan tahribatını önlemek, korunmasını sağlamak, hasar görmüş olanları onarmak,tarihsel ve kültürel önemini yeni kuşaklara aktarmak.

 

c)-Ön planda AHLAT’da olmak üzere,tarihi,kültürel ve turistik potansiyeli yüksek yörelerimizde,imkanlar oranında belirli tarih ve sürelerde, ulusal ve uluslar arası nitelikte kültürel ve sanatsal organizasyonlar düzenlemek.

 

d)-Yörenin Turizm potansiyelinin geliştirilmesi, el sanatları ürünlerinin üretim kapasitesinin artırılması, tanıtım ve pazarlaması için gerekli tedbirleri almak.

 

e)-Lise ve dengi okullardan mezun olup,Üniversite ve Yüksek okullara kaydını yaptıran yada lisans üstü veya Doktora programlarına devam eden öğrencilerden başarılı, çalışkan, ancak maddi yönden yoksun bulunan öğrencilerden Vakıf Yönetim Kurulunun yardıma layık gördüklerine her türlü Eğitim öğretim ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olmak, burs, ödül ve kredi gibi parasal ve ayni yardımda bulunmak,eğitim olanakları sağlamak.

 

f)-Öğrenci burslarını Yönetim Kurulunun hazırladığı AKEV Burs talimatnamesi hükümlerine göre vermek.

 

g)-Ülke düzeyinde eğitim,kültür ve sosyal düzeyin yükselmesi,karşılıklı yardımlaşma ve sosyal yardımlaşmanın sağlanması amacıyla çalışmalar yapmak; toplantı, konferans, sergi, fuar, seminer ve benzeri etkinlikler düzenlemek suretiyle Atatürk İlkelerine bağlı milli ve manevi değerlere saygılı bir toplum oluşturulmasına yardımcı olmak.

 

h)-Gençlerimizin çağdaş bilim anlayışına uygun akılcı, sağduyulu, özgüven sahibi, düşünen, sorgulayan,kendi iç yaratıcılığını harekete geçirebilen, barışçı, farklı düşünce ve inançlara saygılı, insan ilişkilerinde;cinsiyet,ırk,din, farkı gözetmeyen, milli ülkülere sahip, sağlam düşünceli aydın bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunacak eğitim ve öğretim programları oluşturmak ve uygulamak.

 

ı)-Doğal kaynaklarımızı Vakfın yararına üretime dönüştürülmesini sağlayacak yatırımlar yapmak ve bunların çalıştırılmasını sağlamak veya tesislerin işletilmesini açık ilanlı ihalelerle kiraya vermek ya da bu türdeki tesislere iştirak etmek.

 

i)-Vakfın amacı doğrultusundaki konular hakkında yayın, seminer, konferans ve benzeri yolları kullanarak parlamentoya, parlamentodaki siyasi parti gruplarına, meslek kuruluşlarına ve resmi kuruluşlara bilgi sunmak.

 

j)-Eğitim, kültür, ekonomik ve sosyal konular ile bu konulara yönelik sorunların çözümünde gerekli araştırmaları yapmak, yaptırmak, danışmanlık hizmetleri vermek veya danışmanlık hizmetleri veren kuruluşlarla işbirliği yapmak.

 

k)-Amaçlarını gerçekleştirmeye yardımcı olacak genel,özel ve katma bütçeli idareler bütçeleri içinde yer alan diğer hizmetleri yapmak veya bunlara katkıda bulunmak.Ekonomik,ticari ve sanayi tesisleri kurmak,işletmek,başkalarına işlettirmek,bu konularda ortaklıklar kurmak. Bilimsel,kültürel,eğitim ve sosyal yardım amacıyla kurulmuş ve kurulacak fonlardan yardımları, bağışları ve hizmetleri kabul etmek ve yönetmek.

 

l)-Vakfın amaçlarında belirtilen; kamu kurum ve kuruluşları, bankalar ve özel teşebbüsler ile iş birliği yapmak,gerek yalnız başına gerekse eğitim amaçlı vakıf ve derneklerle başta Ahlat olmak üzere Ülke genelinde uygun görülecek yer ve şekillerde okul,yurt,lojman,eğitim ve öğretim tesisi,spor kulübü,kültür ve sağlık tesisleri ile her türlü tesis,üniversite, kitaplık,laboratuar,öğrenci yurdu,diğer yüksek öğrenim kurumları ve bunlara bağlı birimleri yapmak,kurmak veya açmak,kurulması için girişimlerde bulunmak,işletmek,başkalarına işlettirmek, kurulmuş olanlara her türlü desteği sağlamak veya bunlarla birlikte ortak çalışmak suretiyle Türk Milli eğitimine katkıda bulunmak.

 

VAKFIN FAALİYETLERİ:

Madde 4

 

Vakıf, yukarıdaki amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetleri yapar:

 

a)-Türk folklor müziği ile Türk halk oyunlarının üslup özellikleri ile bölgesel niteliklerine ve bu eserler için kullanılmakta olan mahalli enstrümanların orijinaline aykırı düşmemek üzere,ses ve saz çalışma yarışmaları şeklinde folklor programları düzenlemek.

 

b)-Geleneksel Türk Sanatları ile Tarihsel değer taşıyan el sanatlarıyla ilgili sergiler, panayırlar ve fuarlar düzenlemek.

 

c)-Geleneksel el sanatlarının gelişmesini sağlamak maksadıyla atölye açmak, bu amaçla çalışanlara maddi destek sağlamak, kredi vermek, malzeme yardımında bulunmak, bu konularda araştırma yapan veya eğitim görenlere destek olmak.

 

d)-Üniversite ve Yüksek Okullarda öğrenim yapan muhtaç ve kimsesiz öğrencilere burslar verir, yurt binaları tesis eder, Kitap, Öğrenim, Araştırma, Araç ve gereçler gibi imkanlar sağlar.

 

e)-Eğitim, Tanıtma ve sporu birlikte ele alan vakıf, bunların yanı sıra Atatürk Milliyetçiliğine uygun Sporcu gençlerin yetişmesi amacıyla spor faaliyetlerinin desteklenmesi için gerekli tesislerin kurulmasına yardımcı olur.

 

f)-Vakıfa bağışta bulunanların yapmak istedikleri yurt,okul ve benzeri tesise bağış yapanın adını vermek sureti ile özendirici her türlü tedbirler alır, gerekli gördüğünde vakfa maddi veya manevi katkıda bulunanlara, plaket verilmek sureti ile onurlandırır.

 

g)-Amaçları doğrultusunda olmak üzere, diğer eğitim ve kültür amaçlı vakıf ve derneklerle, Kamu Kuruluşları, İşletmeler,Üniversiteler ve sair resmi ve özel tüzel kişiler ve gerçek kişilerle işbirliği yapar.

 

h)-Mesleki-Teknik eğitim, elektronik, bilgisayar, turizm ve sağlık teknisyenliği alanında eğitim kurumları ve kurslar açar, kadınların, gençlerin ve dezavantajlı grupların bu alanlarda eğitimi için gereken tedbirleri alır. İlgili kurum ve kuruluşlarla birlikte çalışmalar yapar, yapılan çalışmaları destekler.

 

ı)-Üniversite-sanayi işbirliğini tesis ederek, üniversiteler bünyesinde uygulamalı eğitim programlarını destekler.

 

i)-Ülkemizin ihtiyacı olan ilgili, bilgili, becerili nitelikte ara insan gücünün yetiştirilmesi için mesleki ve teknik eğitime öncelik verir. İhtiyaç duyulan eleman yetiştirilmesi için her türlü tedbirleri alır. Eğitim kurumları kurar, kurulu olanları destekler.

 

j)-Lise eğitim ve öğretim kalitesinin yükseltilmesi için gerekli tedbirleri alır. Bu konuda gerekli çalışmaları yapar, destekler.

 

k)-Orta öğretimde mesleki teknik eğitime olan talebi artırıcı şekilde gerekli çalışmaları yapar. Kurslar açar, eğitim kurumları kurar, işletir, çıraklık eğitiminin yaygınlaştırılması için gerekli her türlü çalışmayı yapar, yapılanları destekler.

 

l)-Mühendislik ve benzeri dallarda yüksek eğitim kurumlarından mezun olan öğrencilerin iş hayatına atılmaları, işe hazır hale getirilmelerinin sağlanması için staj imkanı sağlayan kuruluşları kurar, kurulmuş olanları destekler, birlikte çalışmalar yapar, projeler geliştirir.

 

m)-Eğitim, kültür ve sosyal konularda araştırma ve geliştirme merkezleri, teknoparklar, danışmanlık merkezleri, enstitüler ve benzeri bölümleri kurar, işletir ve kurulmuşları destekler, kurulacak ya da işletilecek olan merkezlerin çevre duyarlılığı taşıması konusunda gerekli tedbirleri alır.

 

n)-Eğitim ve kültür kurumlarının planlı, modern ve çağdaş yönetim ve işletmecilik düzeyine kavuşturulmaları için gerekli tedbirleri alır. Avrupa Birliği ve diğer uluslararası standartlara uygun olarak kalite, çevre ve diğer bütünleşmiş sistemlerin kurulmasına yönelik bilgilendirme çalışmaları başta olmak üzere faaliyetlerde bulunur. Anılan amaçlarla ilgili yatırımları yönlendirmek üzere verimliliği arttıracak modernizasyon, üretim, yönetim, pazarlama, bilgi ve iletişim teknolojileri, AR-GE ve inovasyon konularında projeler gerçekleştirir, eğitim kurumları kurar, kurslar düzenler.

 

o)-Eğitim, kültür ve sosyal konularda araştırmalar yapar, bu konularda ilgili yayınlarda bulunur. Seminer ve bilimsel toplantılar tertipler bu konularda yurt içinde ve yurt dışında bilimsel eğitim ve araştırma projelerini destekler.Kongre,sempozyum ve bilimsel toplantılara katılır. Çeşitli bilim dallarında burslar, üstün başarılı olanlara ödüller verir. Eğitim ve kültür alanlarında ihtisas çalışmaları yapanları destekler.

 

ö)-Kuracağı eğitim kurumlarına devam edecek öğrenciler için; sağlık, sosyal, ruhsal ve bedensel merkezleri ve spor alanlarını kurmak, işletmek, kiralamak veya kiraya vermek suretiyle tesisler kurar, işletir.

 

p)-Vakıf amaçlarının gerçekleştirilmesi için, gençlerin ve kadınların vakıf faaliyetlerine daha aktif katılımlarını sağlamak amacıyla gençlik kolları,kadın kolları ve gerektiğinde diğer kolları ve komisyonları kurar ve gerekli çalışmaları yürütür.

 

r)- Vakfın amaçlarının gerçekleştirilmesine ve üyeler arasındaki işbirliği ve dayanışmayı artırmaya yönelik olarak  Vakıf Yönetim Kurulu Üyeleri, Onur Kurulu Üyeleri ve Ahlat Dernekleri Başkanlarından oluşan Danışma Kurulu veya başka bir kurul teşekkül ettirilebilir. Bu takdirde Onur Kurulu ile Danışma Kurulunun çalışma şekli ve toplantı usul esasları Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

 

s)-Üyeleri ile iletişimi sağlamak, vakfın çalışmaları hakkında üyelerini ve kamuoyunu aydınlatmak amacı ile günlük, aylık ve yıllık bülten, dergi, magazin, gazete, kitap ve benzeri yayınlar çıkartır,televizyon ve diğer her türlü yayın faaliyetlerinde bulunur.

 

VAKFIN HAK VE FİİL EHLİYETİ:

Madde 5

 

Vakıf; amaçlarını gerçekleştirmeye yararlı olabilecek taşınır ve taşınmaz malları, ayni ve fikri hakları bağış, satın alma, vasiyet,kiralama ve diğer tasarruf yolları ile kanuni hükümler ve bu senetteki esaslar çerçevesinde edinmeye, sahip olmaya ve kullanmaya,kat mülkiyeti ve kat irtifakı kurmaya, satmaya devir ve ferağ vermeye,gelirlerini almaya,harcamaya,yatırımda bulunmaya,yönetim ve tasarrufta bulunmaya yetkilidir.Banka kefaletlerini kabul etmeye,kredi çekmeye yetkilidir.Ayni hakları kabul ve devredebilir. Bilimsel, eğitim,kültürel ve sosyal yardım amacı ile kurulmuş ve kurulacak fonları kabul edip yönetebilir. Gerçek ve tüzel kişiler tarafından vakfın amacına uygun düşecek nitelikte, adlarını yaşatacak, kanunlara ve bu senet hükümlerine aykırı olmayan diğer özel şartları kapsar şekilde yapılacak tahsisleri ve bağışları kabul edebilir, yönetebilir. Vakfın malvarlığı ve gelirlerini mali, sınai ve mali yatırımda ve iştiraklerde kullanmaya,vakıf dernek ve sair tüzel ve gerçek kişilerle işbirliği yapmaya,yardım almaya,şirketlere ve yönetimlerine katılmaya,proje ve çalışmalarda bulunmaya, gelir elde etmeye,iktisadi işletmeler, şirketler ve ortaklıklar kurmaya,mevcut şirketlere katılmaya,yararlı ve gerekli görülen girişim ,tasarruf, mal edinme,her türlü sözleşmeler yapmaya yetkilidir. Sürekli gelir kaynakları yaratmak üzere yatırımlar yapabilir, ekonomik girişimlerde bulunabilir, işletmeler ve ortaklıklar kurabilir, kurduğu ve katıldığı bu girişimleri kendi başına veya ortaklıkla idare edebilir. Lehe tesis edilecek ipotek,irtifak,intifa,sükna,üst,rehin gibi hakları kabul edebilir.Sürekli gelir kaynağı sağlayabilmek için müstakil veya kat karşılığı inşaat yapabilir veya yaptırabilir.Aynı şekilde amaç ve faaliyetler doğrultusunda uluslararası faaliyet ve işbirliğinde bulunabilir, yurt dışında şube ve temsilcilik açabilir, üst kuruluşlar kurabilir ve yurt dışında kurulmuş kuruluşlara üye olabilir. Yerli ve yabancı diğer kurumlarla işbirliği yapar,karşılıklı parasal yardım,araç-gereç,eleman,bilgi desteği ve temini gibi her türlü yardımlarda bulunabilir.Başbakanlık fonu, Avrupa Birliği fonu ve benzeri fonlardan ve kaynaklardan faydalanarak çalışmalar ve etkinlikler yapabilir. Kendi amaçlarını paylaşan ve destekleyen kuruluşlarla,vakıflarla ve özellikle Ahlat dernekleri ile sıkı işbirliği kurar, bunların vakfın organlarında temsil edilmelerini sağlar,bunlar ile ortak çalışmalar yapar,projeler üretir,etkinlikler düzenler. Vakfın malvarlığının ve gelirlerinin artırılması için gerekli çalışmaları yapar,vakfın vergiden muaf tutulması için gerekli girişimlerde bulunur.Vakfın amaçlarında belirtilen diğer işleri gerçekleştirmek için her türlü faaliyetlerde bulunur.

 

VAKFIN MAL VARLIĞI:

Madde 6 

 

Vakfın Mal Varlığı, 20.000.000 TL.dir.

 

 

VAKFIN GELİRLERİ:

Madde  7

 

Vakfın gelirleri aşağıda gösterilmiştir.

a)-Vakfın amacına uygun olarak yurt içi ve yurt dışındaki özel ve tüzel kişi, kurum ve kuruluşlardan alınan ayni ve nakdi şartlı veya şartsız bağış ve yardımlar.

 

b)-Vakıf Menkul ve gayrimenkul mallarının gelirleri ile diğer varlık ve haklarının değerlendirilmesi ile sağlanacak gelirler.

 

c)-Her türlü Kültürel ve Sanatsal faaliyetler ile diğer vakıf faaliyetlerinden elde edilecek muhtelif gelirler.

 

d)-Vakfın amaçlarına aykırı düşmemek şartıyla Vakıf Yönetim Kurulunun uygun bulacağı diğer gelirler,

 

e)-Dileyen gerçek ve tüzel kişilerin yıllık net 50.000 TL. lik gelirinin üstündeki net gelirlerinin

% 5 sine kadarlık kısmının hibe olarak verilmesinden,

 

f)-Vakıf hizmetlerinden yararlanarak eğitimini tamamlayanların dilekleri doğrultusunda yıllık gelirlerinin % 1 i kadar bağışlardan,

 

g)-5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile ilişkilerine Dair Kanunun müsaadesi dahilinde elde edilecek gelirler.

 

h)-Vakfın sahibi ve ortağı olduğu şirket,iktisadi işletmeler, iştirakler, ortaklıklar ve benzeri yerlerden sağlanacak gelirler.

 

ı)-Diğer gelirler,

 

VAKFIN GELİRİNİN TAHSİSİ VE SARF EDİLECEĞİ YERLER:

Madde 8

 

Vakıf Yönetimince; yıl içinde elde edilen brüt gelirlerin %20’si idame masrafları ile ihtiyatlara ve Vakıf Mal Varlığını artırıcı yatırımlara, kalan %80’i ise Vakıf Amaçlarına ayrılır ve saf olunur.

 

VAKFIN ORGANLARI:

Madde 9

 

Vakfın organları şunlardır;

 

a)-Mütevelli Heyet

 

b)-Yönetim Kurulu

 

c)-Denetim Kurulu

 

MÜTEVELLİ HEYET:

Madde 10

 

Mütevelli Heyet, karar defterinde adı geçen gerçek kişiler, tüzel kişiler veya tüzel kişi temsilcilerinden oluşur.Mütevelli Heyet üye sayısı toplam 80 kişidir. Mütevelli Heyet üyeliği için  aday olanlar içerisinde Ahlat Dernekleri ve Dernek başkanlarının adaylığı önceliklidir.Mütevelli Heyet üyeliği için, Yönetim Kurulunun kendiliğinden veya Mütevelli Heyet üyeleri  içinden en az üç üyenin Yönetim Kuruluna teklif edecekleri gerçek kişi, tüzel kişi veya tüzel kişi temsilcisi adaylardan Yönetim Kurulunda görüşüldükten sonra yapılacak  Mütevelli Heyet toplantısında alınan karar ile Mütevelli Heyet üyeliğine seçilirler.Mütevelli Heyet üyesi, kendisinden sonra görev alacak üyeyi belirleyemez, üyelik hakkını başka bir üyeye devredemez.

 

 

 

MÜTEVELLİ HEYET ÜYELİĞİNİN SONA ERMESİ:

Madde 11

 

Ölen veya istifa eden Mütevelli Heyet üyesinin üyeliği sona erer.

Seçimli Olağan Mütevelli Heyet toplantısına üst üste iki kez katılmayan veya seçimli Olağan Mütevelli Heyet toplantısına aralıklı olarak toplam üç kez katılmayan Mütevelli Heyet üyesinin üyeliği sona erer.

Vakıf senedindeki hükümlere uymayan, vakfın amaçlarına ulaşmasını engelleyen, vakfa zarar veren, üyelikle bağdaşmayan diğer tutum ve davranışlarda bulunan Mütevelli Heyet üyesinin üyeliği sona erer.

Boşalan Mütevelli Heyet üyelerinin yerine, Yönetim Kurulunun veya en az beş Mütevelli Heyet üyesinin teklifi ve  Mütevelli Heyetin kararı ile yenileri seçilir.

 

 

MÜTEVELLİ HEYETİN GÖREV VE YETKİLERİ:

Madde 12

 

Mütevelli Heyet en yüksek karar organıdır.

Mütevelli Heyetin görevleri şunlardır;

 

a)-Vakfın yıllık hesap ve faaliyetlerini incelemek.

 

b)-Yönetim Kurulu’nu seçmek,

 

c)-Yönetim Kurulu’nun yıllık faaliyet programını ve bütçesini incelemek ve onaylamak,

 

d)-Denetim Kurulu’nu seçmek,

 

e)-Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu’nu ibra etmek,

 

f)-Vakfın amaçlarının gerçekleştirilmesi için gerekli kararları almak, gerektiğinde Yönetim Kurulu’na yetki vermek,

 

g)-Vakıf faaliyetlerinin hedef kitleye ulaştırılması için çalışmalar yapmak ve ilgililere ulaştırmak için, Mütevelli Heyet üyelerinden bir çalışma grubu oluşturmak.

 

h)-Gerektiğinde vakıf senedinde ilave ve değişiklikler yapmak,

 

ı)-Vakfın feshi ile mal varlığının tasfiyesi konularında nihai karar vermek.

 

MÜTEVELLİ HEYETİN TOPLANMA ZAMANI VE KARAR NİSABI:

Madde 13

 

Mütevelli Heyet; Seçimsiz mali olağan, seçimli olağan ve olağanüstü olmak üzere üç şekilde toplanır;

Seçimsiz mali olağan toplantı, takdiri olup her yıl Ocak ayında yapılır.

Seçimli Olağan toplantı, üç yılda bir yapılır.

Olağanüstü toplantı, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya Mütevelli Heyet üyelerinin beşte birinin Yönetim Kurulu’na yazılı müracaatı üzerine müracaat tarihinden itibaren bir ay içerisinde yapılır.

Olağan ve Olağanüstü toplantının günü ve gündemi on beş  gün önceden Mütevelli Heyet üyelerine vakıfça bilinen adreslerine taahhütlü mektupla bildirilir. İlk çağrıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı, bir hafta sonra aynı gün ve saatte aynı yerde yapılır. İkinci toplantı çeşitli nedenlerle başka bir adreste yapılacak ise,iş bu farklı adres toplantı ilanında açık ve anlaşılır şekilde ilan edilir. Olağanüstü toplantılarda, ilan olunan gündemde yer almayan konular görüşülmez. Olağan toplantıda ise, divan teşkilinden hemen sonra, hazır olanlardan beş üyenin önergesi ile gündeme madde ilavesi mümkündür.Önceden alınmış herhangi bir Mütevelli Heyet kararı sonradan alınacak yeni Mütevelli Heyet kararı ile değiştirilebilir, kaldırılabilir ve  yerine yeni karar alınabilir. Olağan veya Olağan üstü toplantılarla ilgili birinci toplantıda, toplantı yeter sayısı, üye tam sayısının yarıdan bir fazlasıdır, karar yeter sayısı ise toplantıya katılanların yarıdan bir fazlasıdır. Olağan veya Olağan üstü toplantılarla ilgili birinci toplantıda çoğunluk sağlanamaması nedeniyle yapılacak ikinci toplantıda ise toplantı yeter sayısı, üye tam sayısının üçte biridir, karar yeter sayısı ise toplantıya katılanların yarıdan bir fazlasıdır.Ancak vakıf senedinde değişiklik yapılması için karar yeter sayısı üye tam sayısının 2/3 üdür. Oyların eşit olması halinde, divan Başkanının oyu iki oy sayılır. Oylamanın ne şekilde yapılacağı ayrıca karara bağlanır.Her üyenin tek oy hakkı vardır. Toplantıya gelmeyecek üye, Mütevelli Heyetten bir başka üyeyi vekil tayin edebilir. Bir şahısta birden fazla vekalet toplanamaz. Mütevelli Heyet toplantısı Yönetim Kurulu Başkanı tarafından açılır. Seçilecek bir başkan ve iki katipten kurulu Başkanlık Divanınca yönetilir. Toplantı sonuçları tutanakla tespit edilir.

 

YÖNETİM KURULU:

Madde  14

 

Yönetim Kurulu; Mütevelli Heyet tarafından, çoğunluğu Mütevelli Heyet üyeleri arasından seçilmek kaydı ile en fazla üç kişi  dışarıdan da olabilecek şekilde, seçilecek toplam on bir asıl ve üç yedek üyeden  oluşur. Yönetim Kurulu Üyelerine herhangi bir ücret ödenmez.

Yönetim Kurulu’nun görev süresi üç yıldır. Yönetim Kurulu seçildikten sonra yapacağı ilk toplantıda kendi arasından bir başkan, bir başkan yardımcısı,bir genel sekreter ve bir muhasip üye seçer. Yönetim Kurulu her takvim yılı için bir bütçe hazırlar. Bankadan para çekmeler iki imza ile olur. Bu yetki başkan, başkan yardımcısı ve muhasip üye’ye aittir.

 

YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNİN SONA ERMESİ:

Madde 15

 

Ölen veya istifa eden Yönetim Kurulu üyesinin üyeliği sona erer.

Yönetim Kurulu toplantısına; üst üste üç kez katılmayan veya aralıklı olarak toplam beş kez katılmayan Yönetim Kurulu üyesinin üyeliği sona erer.

Vakıf senedindeki hükümlere uymayan, vakfın amaçlarına ulaşmasını engelleyen, vakfa zarar veren, üyelikle bağdaşmayan diğer tutum ve davranışlarda bulunan Yönetim Kurulu üyesinin üyeliği sona erer.

Yönetim Kurulu üyeliğinde boşalma olması halinde Mütevelli Heyet toplantısına kadar, sırasına göre yedek üyelerden biri göreve çağırılır.

Boşalan Yönetim Kurulu üyesinin yerine, Yönetim Kurulunun teklifi ve  Mütevelli Heyetin kararı ile yenileri seçilir.

 

 

YÖNETİM KURULU’NUN TOPLANMASI VE KARAR NİSABI:

Madde 16

 

a)-Yönetim Kuruluna Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder.Başkanı’nın bulunmadığı toplantılarda toplantıya Başkan vekili başkanlık eder.

b)-Yönetim Kurulu üye tam sayısının yarıdan bir fazlası ile toplanır ve toplantıya katılanların çoğunluğu ile karar alır.

c)-Yönetim Kurulu, Başkanın tayin edeceği gündem maddelerini görüşmek üzere, Başkanın çağrısı ile en az iki ayda bir olmak üzere yılda 6 kez toplanır. Toplantı gündemi ile yer ve zamanı toplantı gününden bir hafta önce üyelere mesaj,email,mektup, teleks, faks, telgraf,vs. aracılığı ile  duyurulur.

d)-Yönetim Kurulu, Başkan veya en az dört üyenin isteği üzerine olağanüstü toplantıya çağrılabilir. Çağrıda bulunan bir hafta öncesinden toplantı gündemi ve zamanını üyelere mesaj,email,mektup, teleks, faks, telgraf,vs. aracılığı ile  duyurur.

e)-Yönetim Kurulu “yazılı karar” yönetimi uygulamaya karar verebilir. Bu takdirde, Başkan gerekçeli karar tasarısını üyelere yazı ile (mektup, teleks, faks, telgraf,e-posta,mesaj,vs.ile) duyurur. Üyeler aynı yolla oylarını bildirirler. Bu yöntemle alınmış kararlar en kısa zamanda Başkan tarafından üyelere bildirilir.

f)-Yönetim Kurulu toplantılarına konuk çağrılabilir.

g)-Yönetim Kurulu kararları, noter tasdikli  karar defterine yazılarak imzalanır

h)-Oyların eşit olması halinde Başkanın oyu iki oy sayılır

ı)-Yönetim Kurulu yedek üyeleri istedikleri zaman Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilir, öneride bulunabilirler, fakat oy kullanamazlar.

 

 

 

YÖNETİM KURULU’NUN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

Madde 17

 

a)-Yönetim Kurulu,vakfın idare ve icra organıdır.

 

b)-Vakıf gayesi doğrultusunda her türlü kararı alır ve uygular.

 

c)-Mütevelli Heyetçe belirlenen genel politikalar ışığında, vakıf faaliyetlerinin düzenli ve   verimli olarak yürütülmesini sağlar.

 

d)-Vakıf mal varlığının ve gelirlerinin artırılması, değerlendirilmesi, yeni mali kaynaklara kavuşturulması ve vakfın vergi muafiyetini kazanması için gerekli her türlü çalışma ve işlemleri yapar ve sonuçlandırır.

 

e)-Vakıf tüzel kişiliği adına, bütün gerçek ve tüzel kişilerle hukuki, mali ve sair konularda gerekli girişimlerde bulunur ve işlemler yapar.

 

f)-Görev yetki ve sorumluluklarını açıkça önceden belirlemek kaydıyla, vakfa müdür veya genel koordinatör atar, vakıf genel sekreterliği veya benzeri yardımcı birimler oluşturabilir, gerektiğinde istediği zaman bunların görevlerine son verir.

 

g)-Vakıfta istihdam edilecek personeli belirler, atamasını yapar, ücretlerini tayin eder,

gerektiğinde işlerine son verir.

 

h)-İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, yurtiçinde ve yurtdışında, şube ve temsilcilik açılmasına ve kapatılmasına,vakıf merkezinin ve adresinin değiştirilmesine karar verir, bu hususta gereken tüm işlemleri yapar.

 

ı)-Vakfın muhasebe işlerini takip ve kontrol eder,hesap dönemi sonunda gelir-gider cetveli ve

bilançoların düzenlenerek ilgili idareye gönderilmesini ve ilanını sağlar.

 

i)-Mütevelli heyetin kabul ettiği yıllık bütçeyi uygular.

 

j)-Mütevelli heyet toplantıları ile ilgili hazırlık işlemlerini yerine getirir.

 

k)-Mütevelli heyet toplantılarında, döneme ait vakıf faaliyet raporunu ibraya sunar.

 

l)-Gerek görülmesi halinde; verilen bursun süresini uzatıp kısaltabilir,kaydını donduran,okuluna ara veren,istenen belgeleri tamamlamayan öğrencilerin bursunu kesebilir.

 

m)-Vakıf amaçlarına uygun olarak Ahlat Dernekleri ile ortak girişim, hareket ve benzeri adlarla birliktelik ve platformlar oluşturur.

 

n)-İlgili mevzuat, vakıf senedi ve vakıf iç mevzuatının gerektirdiği işleri ve diğer görevleri yapar. İç mevzuat ile ilgili gerekli yönetmelik, talimatname, vs. hazırlar, yürürlüye koyar,yürürlüktekileri değiştirir veya yürürlükten kaldırır.

 

VAKFIN TEMSİLİ:

Madde 18

 

Vakıf Yönetim Kurulu;Vakfı mahkemeler, idari makamlar ve üçüncü şahıslara karşı temsil eder. Yönetim Kurulu, Vakıf senedi ve Mütevelli Heyetin tavsiyelerine ve mevzuat hükümlerine göre Vakfın idare ve temsili ile görevli ve sorumludur. Yönetim kurulu bu temsil yetkisini yönetim kurulu başkanı veya başkan yardımcısına  devredebilir. Yönetim kurulu, genel veya belli hal ve konularda, belirteceği esaslar dahilinde kendi üyelerinden bir veya birkaçını yetkili memur ve memurlarından herhangi bir veya birkaçını, temsilci veya temsilciliklerini vakıf tadil senedi tescili davasını takibe,herhangi bir sözleşmeyi akdetmeye, mukavele, hukuki belge veya senedi vakıf nam ve hesabına tanzim ve devretmeye de yetkili kılabilir.

 

DENETİM KURULU:

Madde 19

 

Vakıf Mütevelli Heyeti kendi arasından üç kişiyi üç yıl için denetçi olarak seçer. Üç kişi de yedek olarak seçilir. Denetim Kurulu yılda en az iki defa Vakfın faaliyetlerini, gelir gider durumunu ve kayıtlarını inceler, görüş ve tavsiyelerini bir raporla Mütevelli Heyete, Divan Başkanlığına ve Yönetim Kurulu’na sunar. Denetim Kurulu üyeliğinin sona ermesinde 15.madde hükümleri kıyasen uygulanır.

 

DANIŞMA KURULU:

Madde 20

 

Danışma Kurulu’na alınmaları uygun görülen kişiler Mütevelli Heyet kararıyla seçilirler. Danışma Kurulu üyeleri Vakfın Yönetim Kurulu’na çalışmalar, proje vs. konularda tesviyelerde ve tekliflerde bulunur. Danışma Kurulu üyeleri, Mütevelli Heyet üyeleri dışından da seçilirler. Danışma Kurulu için kişi sayısı sınırlaması yoktur. Mütevelli Heyet üyesi olmayan Danışma Kurulu üyeleri Mütevelli Heyet toplantısına katılırlar ancak oy kullanamazlar.Danışma Kurulu üyeliğinin sona ermesinde 15.madde hükümleri kıyasen uygulanır.

 

 

 

ONUR  KURULU:

Madde 21

 

Onur Kurulu, maddi veya manevi yardımlarıyla vakfın faaliyetlerini destekleyen şahsiyetlerden meydana gelir. Onur Kurulu’na alınmaları uygun görülen kişiler Mütevelli Heyet kararı ile seçilirler. Onur Kurulu Üyeleri Mütevelli Heyet toplantılarına katılırlar ancak oy kullanamazlar.Onur Kurulu için kişi sayısı sınırlaması yoktur. Onur Kurulu üyeliğinin sona ermesinde 15.madde hükümleri kıyasen uygulanır.

 

GENEL SEKRETERLİK:

Madde 22

Yönetim Kurulu, ilk toplantısında Vakıf Genel Sekreteri olarak Yönetim Kurulu üyelerinden yada dışarıdan bir kişiyi atar. Vakıf genel sekreteri, vakıf idare teşkilatının ve profesyonel kadronun amiridir. Yönetim Kurulu kararlarının uygulanması, Yönetim Kurulu ve mütevelli heyeti sekreterya hizmetlerini düzenlenmesi Genel Sekreterin görevleri arasındadır. Genel Sekreter, Yönetim Kuruluna karşı sorumludur. Yönetim Kurulu toplantılarına katılır ancak dışarıdan atanacak kişinin oy hakkı yoktur.

 

VAKIF MÜDÜRÜ-GENEL KOORDİNATÖR:

Madde 23

 

Yönetim Kurulu ilk toplantısında Vakıf Müdürü’nü veya Genel Koordinatörünü tayin eder. Vakıf Müdürü veya Genel Koordinatör, vakıfta yürütülen tüm işlerin takibinden sorumlu kişidir.Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasında, Yönetim Kurulu ve Mütevelli Heyetin sekreterya hizmetlerinin yürütülmesinde Genel Sekretere yardımcı olur. Yönetim Kurulu toplantılarına katılır. Oy hakkı yoktur.Vakıfla ilgili tüm hizmetlerin yürütülmesinde Genel Sekretere karşı sorumludur.

 

HESAP DÖNEMİ:

Madde 24

 

a)-Vakfın hesap dönemi 1 Ocak’ta başlar 31 Aralık’ta biter.

 

b)-Hesap yılı içinde gerekli görülen bütçe değişiklikleri, Genel Saymanın teklifi üzerine Yönetim Kurulu’nca karara bağlanır.

 

c)-Vakıf ve bağlı işletmeleri, kanuni defterlerin dışında, kendi özel muhasebe sistemlerine uygun defterlerin dışında, kendi özel muhasebe sistemlerine uygun defterler tutabilir.

 

VAKIF SENEDİ DEĞİŞİKLİĞİ:

Madde 25

 

Bu vakıf senedi görülen lüzum üzerine değiştirilebilir. Vakıf senedinde yapılacak her türlü değişiklik için; Yönetim Kurulu’nun üye tam sayısının yarıdan bir fazlası ile toplanıp, toplantıya katılanların çoğunluğu ile vereceği karar üzerine Mütevelli Heyete öneride bulunulur ve Mütevelli Heyetin üye tam sayısının 2/3 ünün vereceği karar ile istenen değişiklikler gerçekleştirilir.

 

VAKFIN SONA ERMESİ:

Madde 26

 

Vakıf senedinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesine hukuken veya fiilen imkan kalmaması halinde Yönetim Kurulunun çoğunluğunun teklifi ve mütevelli heyetin üye tam sayısının 2/3 ünün oyları ile Vakfın feshine ve dağılmasına karar verilir.Vakfın, Mütevelli Heyeti’nin kararı ile feshi ve tasfiyesi halinde kalan tüm mal varlığı, Mütevelli Heyeti’nin kararı ile saptanacak ve vakfın amacına uygun çalışma veya eğitim uygulayan, ya da bu tür çalışmaları destekleyen bir veya birden fazla vakfa devredilir.

 

 

TEFTİŞ:

Madde 27

 

Vakıf, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün teftiş ve denetimine tabidir.

 

TADİL SENEDİNDE DÜZELTME

Madde 28

 

Vakıf tadil senedinin tescili için açılacak davanın yapılacak yargılaması sırasında, Mahkeme tarafından tadil senedinin bazı yerlerinin değiştirilmesi veya düzeltilmesi istenen hallerde, istenen  bu değişikliklerin tamamını  yapması konusunda Mütevelli Heyet tarafından Yönetim Kuruluna tam yetki verilmiştir.

 

AHLAT KÜLTÜR VE EĞİTİM VAKFI

BURS TALİMATNAMESİ

 

 

AMAÇ:

Madde 1

Bu talimatname Anne yada Babası Ahlat’lı olan öğrencilere, burs verilmesine ilişkin esasları düzenler.

 

KAPSAM:

Madde 2

İşbu talimatname, yüksek öğretim kurumlarında okuyan yada lisans üstü veya doktora programlarına devam eden öğrencilerden çalışkan, başarılı ancak maddi imkanlardan yoksun olan Anne yada Babası Ahlat’lı olan öğrencileri kapsar.

 

TANIMLAR:

Madde 3

İşbu talimatnamede geçen;

 

 1. Talimatname: Burs Yönetmeliği,

 

 1. AKEV : Ahlat Eğitim ve Kültür Vakfını,

ifade eder.

 

MİKTAR VE SÜRE:

Madde 4

 

AKEV tarafından verilecek bursun miktarı ve kaç öğrenciye verileceği, mali kaynaklar dikkate alınarak her yıl Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir.

 

Madde 5

Burs süresi, Yüksekokul, Fakülte, Lisans üstü ve Doktora’nın süresi kadardır.

 

ARANACAK ŞARTLAR:

Madde 6

Vakfın burs veya eğitim yardımında yararlanacak öğrencilerde;

 1. Madde 1 ve 2 deki şartları taşımak.
 2. Başka bir öğrenim kurumundan yada resmi kurumdan burs ya da eğitime katkı adı altında bir maddi gelir sağlamamış olması,
 3. Mahallinde yaptırılacak inceleme neticesinde aile gelirlerinin eğitim ve öğretim giderlerini karşılamakta güçlük çekmesi,

 

 1. Vakıf Yönetimince hazırlanan taahhütnamenin öğrenci ve kefilince imzalanmış olması,

 

 1. Bursun devamı için hiç bir ihtara gerek kalmadan her yıl eğitim ve öğretim yılında öğrenim kurumundan aldığı öğrenci belgesi ve başarı belgesini Vakıf Genel Merkezimize yada Şubelere vermesi,

 

 1. Ahlat’da ikamet eden ve Vakfımızdan burs alan öğrencilerin, Ahlat’ da geleneksel olarak her yıl düzenlenen Kültür haftasındaki etkinliklere katılmaları ve hizmetin yürütülmesine yardımcı olmaları, öğrenim gördükleri yerdeki vakıf etkinliklerine ve faaliyetlerine katılmaları ve yardımcı olmaları,

 

 1. Kamu haklarından yasaklı bulunmamak,

 

 1. Taksirli suçlar hariç ağır hapis veya 3 aydan fazla hapis yatma, affa uğramış olsalar bile Devletin manevi şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

 

 1. Herhangi bir okuldan disiplin cezası veya kanuni bir kovuşturma sonucu çıkarılmamış olmak,kaydını dondurmamak, okuluna ara vermemek,

 

 1. Mal varlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak, kazanç getiren hiçbir işte çalışmamak ve başka yerden maaş, burs,ücret,vs. almamak.

 

MÜRACAAT VE ADAYLIK:

Madde 7

Burs talep eden öğrenciler aşağıdaki belgeleri belirli süre içinde Vakfa teslim etmelerinden ve aranacak şartları sağladıkları, Vakıf Yönetim Kurulunca tespit edildikten sonra adaylığı hak kazanırlar.

 

GEREKLİ BELGELER :

 1. Başvuru formu,

 

 1. Yüksek Öğrenim Belgesi

 

 1. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

 

 1. İkametgah

 

 1. Sabıka Kaydı

 

 1. Resim

 

KABUL VE BAŞLAMA:

Madde 8

Burs’dan yararlandırılması kesinleşen öğrenciler, aşağıda belirten belgeleri belirlenen süre içinde Vakfa teslim etmeleri halinde, teslim tarihinden itibaren burs almaya hak kazanırlar.

 

Kendi adına Ziraat Bankasın’dan hesap numarası almak,

Burs  kazandığı kendisine duyurulan adaylara, gerekli belgeleri tamamladıktan sonra öğrenim yılı başından geçerli olarak, en geç bir ay içinde verilecek burs, bir öğretim döneminde ödenir.

Ödemeler Ekim-Mayıs ayları  arası (8 ay) esas alınarak yapılır.Ancak bu süre değişebilir.

 

ÖĞRENCİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

Madde 9

Okutulan veya ihtisas yapılan öğrencilerden aşağıda belirtilen şartlara uymamaları halinde bursları kesilerek taahhütname hükümleri uygulanır.

 1. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin mevzuatına göre memleket içinde zararlı sayılan fiil veya hareketlerde bulunduğu mahkeme kararı ile tespiti halinde,

 

 1. Öğrenim yerini, dalını değiştiren öğrencinin bir ay içinde durumu Vakfa bildirmesi,

 

 1. Başarı belgelerini her öğretim dönemi sonunda Vakfa ibraz etmemek,

 

 1. Hastalık nedeniyle iyileşemeyenler ve bu nedenle öğrenim veya ihtisasına devam edemeyenlerin 1 ay içinde durumlarını gösteren raporlarla birlikte Vakfa bilgi vermemesi,

 

Ancak, hastalık nedeniyle öğrenimlerini devam ettiremeyenler iyileşmelerini                takiben Vakfa sunacakları raporlar neticesinde yeniden haklarına kavuşarak öğrenimlerini tamamlarlar. Öğrenimlerini normal süresi içinde tamamlayamayan öğrencilerin bursu kesilir, kefillerinden tahsili cihetine gidilir.

 

 1. Maddedeki şartlara aykırılık halinde verilen burs yardımı kesilir.

 

YARDIMLARI GERİ ALMA BİÇİMİ:

Madde 10

Burs yardımları esas itibariyle karşılıksız olarak yapılır. Ancak, isteğe bağlı olarak karşılıklı da olabilir. Karşılıklı olanlar için uygulanacak yöntemler yönetim kurulunca tespit edilir. Karşılıklı olan bursların geri ödemesi def’aten olabileceği gibi taksitlide olabilir. Öğrenim süresince yapılan burs ödemeleri, öğrenimin bitimini takip eden 3 yılın sonundan itibaren geri ödemelerine başlanır. Ancak, geri ödemeler öğrencinin isteğine bağlı olarak bir defada da yapılabilir. Geri ödemelerin süresi Yönetim Kurulunca belirlenir.

 

BURS YARDIMININ SONA ERMESİ:

Madde 11

Burs yardımı normal eğitim süresince verilir. Eğitim süresi sonunda kesilir. Ancak gerek görülmesi halinde verilen bursun süresinin ve miktarının değiştirilmesi,- kaydını donduran,okuluna ara veren,istenen belgeleri tamamlamayan,vakıf faaliyetlerine katılmayan,Vakıf senedi ile Vakıf Talimatnamesindeki diğer hükümlere aykırı davranan öğrencilerin bursunun kesilmesi,- kesilen bursun yeniden verilmesi, -sonradan bir başkasına burs verilmesi,vs. konularda Vakıf Yönetim Kurulu her zaman yetkilidir.

 

VİCDANİ HÜKÜMLÜLÜK:

Madde 12

Öğrenimini tamamlayan her burs yardımı alan öğrenci, ileride kendisi gibi en az bir gencin yetişmesine katkıda bulunmayı görev sayar ve bu amaçla, burs tutarını ileride Vakfa iade etmeyi veya en az bir burs sağlamayı vicdani borç olarak kabul eder.

 

ÖZEL ÖDÜL VE ÖZEL BURS:

Madde 13

Anne veya Babası Ahlat’lı olan ve en az 4 yıllık Üniversite okuma hakkı kazanan öğrencilere  Yönetim Kurulu tarafından tespit edilecek miktar kadar özel ödül verilebilir.

Verilecek toplam burs tutarının %5 ine kadar olan miktarı geçmemek üzere, anne veya babası Ahlat’ta ikamet eden başarılı ve ancak maddi imkanları yoksun olan öğrencilere de burs verilmesi  Yönetim Kurulu ‘nun yetkisindedir.

Üniversite giriş sınavlarında ilk 1000 öğrenci arasına giren öğrencilere ( yine anne veya babasının Ahlat’lı olması şartıyla )  özel burs verilebilir.

 

YÜRÜTME:

Madde 14

Bu Yönetmeliği Yönetim Kurulu Yönetir.